സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍`

പലപ്പോഴായി ഞാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ നല്ല പ്രോഗ്രാമുകള്‍ ആണിവ. ചിലവ ഞാന്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നവയും അവയില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും കഴിയാന്‍ പറ്റാത്തതും ആണ് (ഉദാ. total commander, keypass, truecrypt, notepad++).

പക്ഷെ രസകരമായ വസ്തുത വര്‍ഷങ്ങളായി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലര്‍ക്കും ഇവയില്‍ പലതിനെക്കുറിച്ചും കേട്ടുകേള്‍വിപോലുമില്ലാത്തതാണ് എന്ന സത്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ പല കമ്പ്യൂട്ടര്‍പരമായ ജോലികളും എളുപ്പമാക്കാന്‍ ഇവയില്‍ പലതിനും കഴിയും. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Desktop/Shell Enhancements

SlickRun - is a free floating command line utility for Windows. SlickRun gives you almost instant access to any program or website. SlickRun allows you to create command aliases (known as MagicWords), so C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe becomes MAIL. Enter a web URL into SlickRun and it will launch your browser and navigate to the specified address. Run multiple programs in a few keystrokes, jot a note, look up a definition... SlickRun is the most natural way to interact with your computer.

Launchy (408Kb) - Hotkeys! Launchy does more than hotkeys, of course, but even if you add abucketload of plugins it's still under 1Mb.

ViGlance (198Kb) - Want Windows 7's iconized taskbar in XP or Vista? ViGlance pulls it off in just under 200Kb. It also swaps the start button for the orb (on XP, of course) and does program grouping and pop-up window lists.

VirtuaWin (385Kb) - Most Linux distributions enable multiple virtual desktops by default. Windows doesn't support them out of the box - so you'll need an app like VirtuaWin. It's a good way to keep your workspace organized.

Encryption

TrueCrypt - This is a free disk encryption software. We always are lazy and think our data is not important enough to be encrypted. Yet we all keep password and credit card info in the computer and use this computer to connect to the net. Also stolen laptop is a very common story now a days. Well if you are like me then you need this stuff. Its free, its very good and it can make your data almost impossible to read and if you go thru the tutorial you will see that its no rocket science. But please backup your data to a usb device before you try this out. Trust me, you will thank me for this.

DiskCryptor (740Kb) - One thing TrueCrypt can do that OmZiff can't is encrypt volumes. DiskCryptor can do it, too, and it's well under the 1Mb mark

LockNote (320Kb) - If the only thing you really want to encrypt are some private thoughts and notes, Steganos' GPL LockNote is a good choice.

OmZiff (408Kb) - Protecting sensitive data with encryption is never a bad idea. While OmZiff doesn't have the massive featureset of TrueCrypt, it's one-tenth the size and provides all the essential functions and includes a file shredder and password generator.

KeePass - is a free, open source, light-weight and easy-to-use password manager for Windows. You can store your passwords in a highly-encrypted database, which is locked with one master password or key file. So you only have to remember one single master password or select the key file to unlock the whole database. Databases are encrypted using very secure encryption algorithms (AES/Rijndael, Twofish).

XCA - if you wanted to create your own certificates for an SSL session or act as your own CA where you would sign the certificate for others, this is a easy to use graphical user interface for an otherwise difficult to do job.

File Tools

7-Zip (919Kb) - Sure, 7-zip's main application window is ugly, but who uses it? All the archiving and extracting power you need is just a right-click away.

Everything (334Kb) - A great desktop search tool, Everything indexes your drive contents quicky and supports find-as-you-type. There's a portable version available as well, and it's even smaller.

FastCopy (194Kb) - Both FastCopy and TeraCopy are great, free apps that make copying and moving large amounts of data easier. For me, FastCopy wins because it's free for commercial use, Open Source, and about one quarter the size of TeraCopy.

Fling (230Kb) - Those cheap hard drives make an excellent place to back up and archive your files. Fling not only handles drive-to-drive sync, but it also plays well with FTP servers and USB flash drives. It's one of my favorite discoveries this year.

QDir (439Kb) - If you can get used to the multi-pane crazines, QDir is an awesome tool for manually managing your files and folders.

Space Sniffer (863Kb) - CCleaner does a great job of removing crap from your system, but sometimes you need to dig a little deeper. Space Sniffer helps you locate unwanted space hogs graphically.

WinDirStat - WinDirStat is a disk usage statistics viewer and cleanup tool for Microsoft Windows. When you want to make some real space out of your full hard disk look no where else.


Suction (180Kb) - One great way to keep mess to a minimum on your system is to consolidate similar directories - that's exactly what Suction does. It's portable, too! 

WinCD Emu (783Kb) - Daemon Tools and Virtual CloneDrive are more well-known programs for mounting ISO images as virtual optical drives in Windows, but WinCD Emu provides almost the same functionality in a smaller package. It handles ISO, IMG, CUE, BIN, and RAW files.

Internet and Networking

Ammyy Admin (548Kb) - While it lacks TeamViewer's speed and bonus features, Ammyy still provides firewall-friendly remote control. There are no ports to open, and if trust is an issue you can run your own Ammyy router (85Kb) instead of using theirs.

GMail Notifier Plus (985Kb) - With kicked-up support for Windows 7's jumplists, this is a useful, sexy helper app for anyone with a GMail account.

Hamachi (989Kb) - Even though it's about 50% bigger than it used to be, Hamachi is still pretty dang small - and very useful. Its zero-config VPN makes remote access to your systems a breeze.

iFTP (838Kb) - I love the second line from the developer's site: " I originally wrote i.Ftp to be the first freeware graphical client for BeOS, but someone beat me to it by a few days and well nobody notices who comes 2nd." That might be true, but he still put together a very capable FTP client with SFTP support.

NewsSifter (262Kb) - An intelligent RSS feed reader that analyzes new items based on content and sorts them into categories that you create.

Putty (444Kb) - Classic SSH/terminal client. 'Nuf said.

µTorrent - the BitTorrent client that is Micro-Sized Yet Feature Filled and exteremely Resource-Friendly. BitTorrent is the name of a peer-to-peer (P2P) file distribution client application and also of a file sharing protocol, both of which were created by programmer Bram Cohen. BitTorrent is designed to distribute large amounts of data widely without incurring the corresponding consumption in costly server and bandwidth resources.

Wakoopa (309Kb) - A fun (and informative) social app, Wakoopa tracks your application usage and lets you see what programs other users are running. It's a great way to discover apps you may not have tried before.

Multimedia

Evil Player (537Kb) - A lightweight, minimal audio player, Evil Player support all the major formats and streams Icecast and Shoutcast (which can be recorded as well).

Fotografix (370Kb) - This little gem is an excellent lightweight Photoshop alternative, with features like layers, masks, filters, scripts, and editable type.

Greenshot (160Kb) - An open source screen capture tool, Greenshot supports full screen, window, and selection captures, saving to multiple image formats, and annotations. Both a portable version and installer (404Kb) are available.

iDump (197Kb) - Need a free, portable app to backup the contents of an iPod? iDump is a good tool for the job, and it downloads in a flash - even on dial-up.

ImgBurn - ImgBurn can write most types of CD / DVD images and it supports all the latest writers (including booktype / bitsetting on many of the major ones - i.e. BenQ, LiteOn, NEC, Plextor, Sony). You can even use ImgBurn to erase / format your rewritable media!

NCH Express Burn (390Kb) - ImgBurn is my default Windows burning application, but Express Burn sports a lot of the same features and packs them into a much smaller package.

VideoCacheView (65Kb) - It's hard to pick a single NirSoft app to list, because so many of Nir's utilities are under 1Mb and they're all handy. This one scours your browsers' cache files for FLVs and SWFs and allows you to save them for offline viewing.

VLC Player - VLC media player is a highly portable multimedia player for various audio and video formats (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg, ...) as well as DVDs, VCDs, and various streaming protocols. In my experience I had found that many movies that does not work with other players work well with VLC.

IrfanView - IrfanView is a very fast, small, compact graphic viewer for Windows. You wont find a better viewer than this one.

Office and Productivity

Foxit Reader - This little PDF reader requires no installer and is tiny and fast. Did I mention fast? Good bye, Acrobat. Sorry.

SciTE - is a text editor that I came across when I was learning ruby. Sure enough I fell in love with her and she is with me ever since. Nothing too greate abt it, I somehow feel its superior to many text editors. 

Notepad2 - is a fast and light-weight Notepad-like text editor with syntax highlighting. This program can be run out of the box without installation, and does not touch your system's registry.

ArsClip (986Kb) - A better clipboard manager with tons of configuration options and features. It's packaged as a zip and totally portable.

CintaNotes (365Kb) - drop it on your Flash drive, and CintaNotes provides an excellent way to collect snippets, links, and any other text data. It supports tagging and search-as-you-type.

Converber (253Kb) - Its unit-conversion super powers are tought to beat. You might not use Converber often, but it's small enough to keep around just in case.

KA TypeIn (920Kb) - A fantastic little app that lets you easily create and reuse text snippets. You can get advanced with it as well since it supports variables. Also does autocompletion.

List² (32kb) - You certainly don't need Excel to create very basic spreadsheet-style lists. This app is more than capable, and it takes up about as much space on your drive as the first page of Excel's help file.

TinySpell (590kb) - Not all our favorite apps include a spellchecker. TinySpell fills the gaps and boasts a 110,00 word dictionary.

WinWorkBar (593Kb) - A productivity-boosting calendar and todo list / GTD application rolled into a sidebar (that can be set to autohide).

Total Commander - Are you a heavy windows user working with a lot of files? Try then Total Commander. I can guarantee you that once u start using total commander u will never go back to windows explorer.

Utilities and Maintenance
CCleaner (979Kb) - One of the best file and registry cleanup tools around, and the portable version still still weighs in under 1Mb.

HijackThis (793Kb) - A must-have for malware cleanup. I don't recommend HJT to casual users, but if you're a DIY-er with a good idea what should and shouldn't be in your registry, it belongs in your toolkit.

Magical Jellybean Keyfinder (367Kb) - Before you reformat your system it's a good idea to back up the product keys for your installed programs. Jellybean is a free, Open Source app that quickly digs up your keys and saves them to a TXT or CSV file.

Process Lasso (544Kb) - Gives you better control over the processes running on your system. If you're typically using loads of applications at once, Process Lasso can help keep your system running smoothly. Tweak things manually, or let ProBalance do the work for you.

UltraDefrag (374Kb) - A good defrag tool helps keep your hard drive running like clockwork. Under half a meg and open source, UltraDefrag even comes in 64-bit flavors and there's a micro build (as if 374Kb wasn't small enough already).

Unlocker (252Kb) - I hate trying to delete a file only to have Windows notify me that I can't because the file is in use. Unlocker provides a simple remedy to that problem.


InstallPad - Downloading the latest versions of your favorite programs is a tiring task, especially on a fresh installation of Windows. Navigating through the mess of websites and download links is frustrating, waiting for the installers to download is boring, and running each one separately is annoying. InstallPad takes a list of your favorite programs and will download and install the ones you pick. It doesn't need to ask any questions, so you can go do more important things. InstallPad can resume downloads you've canceled, and can even try and find the latest version of your program online.

Misc.

TinyUrl.com - Makes big urls tiny. For when you're emailing a long URL to someone and you KNOW they will freakout it if wraps.

ZoomIt - is screen zoom and annotation tool for technical presentations that include application demonstrations. ZoomIt runs unobtrusively in the tray and activates with customizable hotkeys to zoom in on an area of the screen, move around while zoomed, and draw on the zoomed image.

Process Monitor - is an advanced monitoring tool for Windows that shows real-time file system, Registry and process/thread activity.

Athan - Athan allows you to hear automatic Athan (Azan) at the right time five times a day from your computer. The most popular religious software according to download.com

When you need that extra help to finish your code there is help on web. Try Krugle or try Google code search.

When you need a technical book many of them are available at
Flazx or at Programmer Tutorials or at Programming eBooks.

FreshDiagnos - Know everything about your PC. This diagnostic tool gives you tons of information about every element of your system, such as your CPU, memory (virtual, physical, and swap-file), display drivers, virtual devices, and interrupt-request list.

Skype - Had you used msn messenger or yahoo messenger, then try SKYPE. Its free, it works thru firewall, its clear, it can be used for conference call for up to five people.

MySQL - Do you work on access database just because its free and easy. Do u want to use a superior database that’s free. Try MySQL.

JDiskReport - enables you to understand how much space the files and directories consume on your disk drives, and it helps you find obsolete files and folders. Its a freeware.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...